Các thư viện C# wrapper cho OpenCV

OpenCV là một thư viện mã nguồn mở với các thuật toán từ cơ bản đến phức tạp đã được xây dựng sẵn giúp người dùng có thể dễ dàng áp dụng trong các tình huống khác nhau

Thư viện này được viết bằng C++. Tuy nhiên nó có thể được triển khai trên các ngôn ngữ khác nhau thông qua các wrapper library. Với người dùng nền tảng .NET C# thì cũng có các thư viện wrapper này giúp các lập trình viên C# có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng OpenCV.
Dưới dây là một số thư viện bạn có thể tham khảo
1. OpenCV.Net
https://bitbucket.org/horizongir/opencv.net
https://www.nuget.org/packages/OpenCV.Net/
2. EMGU.CV
https://github.com/emgucv
https://www.nuget.org/packages/EMGU.CV/
3. OpenCVSharp
https://github.com/shimat/opencvsharp
https://www.nuget.org/packages/OpenCvSharp4.Windows/

Bạn có thể tùy chọn bản thư viện nào bạn muốn. Tôi chọn thư viện OpenCVSharp. Thư viện này hỗ trợ tương đối đầy đủ và được cập nhật thường xuyên.
Tôi chọn môi trường để sử dụng là Windows và .NET Core
Tải và cài đặt .NET Core SDK ở đây
https://dotnet.microsoft.com/download

Mở Terminal sử dụng Command Prompt hoặc Powershell
dotnet new console -n OpenCVSharpTest
cd OpenCVSharpTest
dotnet add package OpenCvSharp4.Windows

Sử dụng thư viện với đoạn code đơn giản sau. Đoạn code phát hiện cạnh trong ảnh sử dụng thuật toán CannyẢnh để kiểm tra có thể tải ở đây
https://en.wikipedia.org/wiki/Lenna#/media/File:Lenna_(test_image).png
Đặt tên thành Lenna.png và lưu vào cùng cấp thư mục với file Program.cs


Chạy và kiểm tra kết quả
dotnet runCác bạn tham khảo code mẫu ở đây.

Tiếp tục cập nhật ...