Một số gói thư viện hay dùng trên Nuget

Với mỗi ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng thì luôn đi kèm với nó là các thư viện được cộng đồng xây dựng sẵn giúp cho các lập trình viên có thể sử dụng lại giúp tiết kiệm thời gian viết code cũng như triển khai ứng dụng được nhanh hơn.
Để quản lý được các thư viện này thì mỗi ngôn ngữ lại có các công cụ khác nhau. Chẳng hạn JavaScript thì có npm hoặc yarn, PHP thì có Composer, Python thì có PyPI, Ruby thì có Rubygems, Java thì có Maven, Golang thì có Dep, ...
Trong khi đó khi làm việc với .NET thì ta nên dùng Nuget để quản lý các thư viện trong dự án của mình.
Dưới đây là các thư viện hay thường được sử dụng
1. Logging
Serilog
NLog
Log4net

2. File
CsvHelper
EPPlus
ClosedXML
ExcelDataReader

3. Database ORM
EntityFramework
Microsoft.EntityFrameworkCore
NHibernate

4. Testing
NUnit
XUnit
Selenium
Moq
NSubstitute
AutoFixture

5. Validation
FluentAssertions
FluentValidation
Ensure.That

6. Mapping
AutoMapper

7. Redis
StackExchange.Redis

8. Searching
Elasticsearch.Net
NEST

9. Messaging
RabbitMQ.Client
NServiceBus
RawRabbit
Confluent.Kafka
librdkafka.redist

10. Pdf
Itextsharp
PdfSharp

11. WPF UI
MahApps.Metro
MaterialDesignThemes

12. Sending Email
Sendgrid

13. Json
Newtonsoft.Json
Utf8Json
System.Text.Json

14. Dependency Injection
Microsoft.Extensions.DependencyInjection
Scrutor
Autofac
Unity
NInject
Castle.Windsor
CommonServiceLocator
Structuremap
SimpleInjector

15. API Client
RestSharp
Microsoft.Net.Http
RestEase
Microsoft.AspNet.WebApi.Client
Microsoft.Extensions.Http

16. API Documentation
Swashbuckle
NSwag

17. Timing
Nodatime

18. Database Client
Dapper
MySQL.Data
Mongodb
Npgsql
SQLite
Marten
NHibernate

19. EF Core Providers
Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer
Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory
Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite
Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql
Microsoft.EntityFrameworkCore.Cosmos
EntityFrameworkCore.SqlServerCompact40
EntityFrameworkCore.SqlServerCompact35
Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL
Oracle.EntityFrameworkCore
FirebirdSql.EntityFrameworkCore.Firebird
IBM.EntityFrameworkCore
EntityFrameworkCore.OpenEdge

20. API Gateway
Ocelot

21. Web Frameworks
Nancy

22. Mediator
MediatR

23 CSS
Bootstrap

24. Compression
SharpZipLib
System.IO.Compression.ZipFile

25. Web Socket
Microsoft.AspNet.SignalR

26. Image Processing
EMGU.CV

27. Jwt and Security
Microsoft.IdentityModel.JsonWebTokens
System.IdentityModel.Tokens.Jwt
Microsoft.IdentityModel.Tokens
Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer
Microsoft.AspNetCore.Authorization
Microsoft.AspNetCore.Identity
IdentityServer4


28. Exception Handling
GlobalExceptionHandler

29. Background Task
Hangfire

30. Service Discovery
Consul
Steeltoe.Discovery.ClientCore

31. Retry
Polly


32. Tracing
OpenTracing.Contrib.NetCore
Jaeger

33. Secret
VaultSharp
Vault

34. App Metrics
App.Metrics.*

35. Grpc
Google.Protobuf
Grpc
Grpc.Core
Grpc.Reflection
Google.Api.Gax.Grpc
Grpc.Tools
Grpc.AspNetCore


36. GraphQL
tanka.graphql
GraphQL.Server.Ui.Playground
GraphQL.Server.Ui.Voyager
GraphQL.Server.Ui.GraphiQL


37. Health Checks
AspNetCore.HealthChecks.*

Utilities
DynamicExpresso

Utilities
DynamicExpresso
Figgle
SmartFormat.NET
ReflectionMagic
dbup-core
dbup-sqlserver
System.ValueTuple
MessagePack
System.Reactive
Humanizer.Core


Tiếp tục cập nhật ...