Các thư viện Dependency Injection container trong C#

Để biết Dependency Injection là gì các bạn tham khảo bài viết cũ của mình tại đâyMỗi ngôn ngữ đều sẽ cung cấp các frameworks hoặc thư viện để giúp ta có thể dễ dàng cài đặt và sử dụng DI container cho project của mình.
Dưới đây là các thư viện DI container trên C#

Microsoft.Extensions.DependencyInjection
https://www.nuget.org/packages/Microsoft.Extensions.DependencyInjection

Unity
https://github.com/unitycontainer/unity
https://www.nuget.org/packages/Unity/

StructureMap
http://structuremap.github.io/
https://www.nuget.org/packages/StructureMap/

Lamar
https://jasperfx.github.io/lamar
https://www.nuget.org/packages/Lamar

Castle Windsor
http://www.castleproject.org
https://github.com/castleproject
https://www.nuget.org/packages/Castle.Windsor/

Ninject
http://www.ninject.org/
https://github.com/ninject/Ninject
https://www.nuget.org/packages/Ninject

Autofac
https://autofac.org
https://github.com/autofac/Autofac
https://www.nuget.org/packages/Autofac/

DryIoc
https://bitbucket.org/dadhi/dryioc
https://www.nuget.org/packages/DryIoc/

Simple Injector
https://simpleinjector.org

Light Inject
http://www.lightinject.net/
https://github.com/seesharper/LightInject
https://www.nuget.org/packages/LightInject/

Inyector
https://github.com/davidrevoledo/Inyector
https://www.nuget.org/packages/Inyector

AutoDI
https://github.com/Keboo/AutoDI
https://www.nuget.org/packages/AutoDI

Inyector
https://github.com/davidrevoledo/Inyector
https://www.nuget.org/packages/Inyector

Grace
https://github.com/ipjohnson/Grace
https://www.nuget.org/packages/Grace

Stashbox
https://github.com/z4kn4fein/stashbox
https://www.nuget.org/packages/Stashbox

Tham khảo thêm
https://github.com/danielpalme/IocPerformanceTiếp tục cập nhật ...