Giới thiệu sơ qua về trình duyệt Opera GX - Gaming Browser

Khi nhắc đến trình duyệt thì giờ người ta nghĩ ngay đến Google Chrome
Tuy nhiên, gần đây Google Chrome ngày càng chậm rề rề và ngốn RAM kinh khủng.

Mình có dùng thử qua Opera GX (Một trình duyệt dùng chung Chromium Engine với nhiều trình duyệt khác bao gồm cả Chrome) và bị nó chinh phục bởi tính năng nó cung cấp rất hữu ích và tiện lợiCác bạn tải về và trải nghiệm trình duyệt này tại đây
Các tính năng nổi bật (Có thừa kế từ hệ sinh thái của Opera) bao gồm

  • Giao diện thiết kế mang đặc trưng cho Gamers (GX Controls, GX Corner, GX Design, GX Themes, GX Sound, ...)
  • Tích hợp sẵn các công cụ cho các Gamers (Twitch, Discord, Youtube, Reddit, ...)
  • Tích hợp sẵn một cố công cụ chat (Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram, VK, ...)
  • Tính năng Instant Search hữu ích
  • Tích hợp sẵn Free VPN
  • Tích hợp sẵn Ad Blocker (Chặn quảng cáo)
  • Tính năng Video Pop Out tiện lợi
  • Có thể cài đặt các Extensions từ kho của Opera hoặc từ Google Chrome

Dưới đây là tổng hợp một số phím tắt khi sử dụng trình duyệt này

1. Các phím tắt cơ bản  (Basic Shortcuts)
Add to bookmarks
Ctrl+D

Add to Speed Dial
Ctrl+B

Back
Ctrl+Left
Alt+Left

Print without preview
Ctrl+Shift+P

Show sidebar

Clear browsing data
Ctrl+Shift+Del

Close tab
Ctrl+W
Ctrl+F4

Close window
Ctrl+Shift+W
Alt+F4

Cycle forward through tabs
Ctrl+Tab

Cycle backward through tabs
Ctrl+Shift+Tab

Developer tools
Ctrl+Shift+I

Developer Tools Console
Ctrl+Shift+J

Inspect element
Ctrl+Shift+C

Duplicate tab

Exit
Ctrl+Shift+X

Find in page
Ctrl+F

Find next
Ctrl+G
F3

Find previous
Ctrl+Shift+G
Shift+F3

Focus address bar
Alt+D
Ctrl+E
Ctrl+L
F8

Focus main menu button
F10

Focus next pane
F6

Focus page
F9

Focus previous pane
Shift+F6

Forward
Shift+Backspace
Ctrl+Right
Alt+Right

Toggle full screen
F11

Extensions
Ctrl+Shift+E

Show Media Router

Speed Dial
Alt+Home

New tab
Ctrl+T

New window
Ctrl+N

Open file
Ctrl+O

Open main menu
Alt+F

New private window
Ctrl+Shift+N

Open Settings
Alt+P
Ctrl+F12

Go to parent directory
Ctrl+Backspace

Paste and go
Ctrl+Shift+V

Print
Ctrl+P

Reload
Ctrl+R
F5

Reload all tabs

Reload without the cache
Shift+F5
Ctrl+F5

Reopen last closed tab or window
Ctrl+Shift+T

Reset zoom to 100%
Ctrl+0
Ctrl+Num 0
Num *

Save page
Ctrl+S

Save page as PDF

Switch right through tabs
Ctrl+PageDown

Switch left through tabs
Ctrl+PageUp

Select previously active tab
Ctrl+`

Switch to first tab
Ctrl+1

Switch to second tab
Ctrl+2

Switch to third tab
Ctrl+3

Switch to fourth tab
Ctrl+4

Switch to fifth tab
Ctrl+5

Switch to sixth tab
Ctrl+6

Switch to seventh tab
Ctrl+7

Switch to eighth tab
Ctrl+8

Switch to ninth tab
Ctrl+9

Send current page to My Flow

Send to my devices

Manage bookmarks

Show bookmarks bar
Ctrl+Shift+B

Downloads
Ctrl+Shift+7
Ctrl+J

Help
F1

History
Ctrl+H

Show extensions bar
Ctrl+Shift+S

Snapshot
Ctrl+Shift+5

Stop
Esc

Show task manager
Shift+Esc

Open and close search for open tabs
Ctrl+Space

Open and close Instant Search
Alt+Space

Toggle sidebar's recently used messenger
Ctrl+Shift+M

Tab menu
Ctrl+M

View page source
Ctrl+U

Zoom in
Ctrl+Num Plus
Shift+=
Ctrl+=
Ctrl+Shift+=

Zoom out
Ctrl+Num -
Ctrl+-

2. Các phím tắt nâng cao (Advanced Shortcuts)
Back
Z

Find in page
Num /
,
.
/
Shift+/

Forward
X

Reset zoom to 100%
6
Num 6

Switch right through tabs
2
Num 2

Switch left through tabs
1
Num 1

Zoom in
0
Num 0
Num Plus
=

Zoom in by 100%
8
Num 8

Zoom out
9
Num 9
Num -
-

Zoom out by 100%
7
Num 7

Tham khảo thêm