Tổng hợp các câu lệnh NPM (Node Package Manager) cơ bản

NPM (NodeJS Package Manager) là một chương trình quản lý thư viện cho các dự án NodeJS
NPM được tích hợp sẵn khi bạn tải về và cài đặt NodeJS trên máy tính.Dưới đây là tổng hợp một số câu lệnh cơ bản khi làm việc với NPM cũng như các dự án NodeJS

Kiểm tra phiên bản cài đặt NPM
npm --v

Cập nhật NPM lên phiên bản mới nhất
npm install -g [email protected]
npm update npm -g

Khởi tạo một dự án NodeJS
npm init

Tìm kiếm các thư viện
npm search [search terms]

Gỡ bỏ mọi thư viện đã cài đặt
npm uninstall

Cài đặt gói thư viện bất kỳ có trên https://www.npmjs.com
Package sẽ được thêm vào dependencies trong file package.json
npm install [email protected] --save
Package sẽ được thêm vào devDependencies trong file package.json
npm install [email protected] --save-dev
Package sẽ được thêm vào optionalDependencies trong file package.json
npm install [email protected] --save-optional

Cài đặt package từ Github mà không có trên https://www.npmjs.com
npm install @username/package-name
npm i user/repo
npm i user/repo#master
npm i github:user/repo

Cài đặt package từ GitLab mà không có trên https://www.npmjs.com
npm install gitlab:username/package-name

Cài đặt từ Git
npm install git://github.com/substack/node-browserify.git


Cài đặt package theo kiểu global
npm install -g [email protected]
npm install -g @angular/cli

Cài đặt tất cả các packages được liệt kê trong file package.json
npm install

Cập nhật production packages
npm update

Cập nhật dev packages
npm update --dev

Cập nhật global packages
npm update -g

Cập nhật riêng lẻ từng package theo tên
npm update package-name

Liệt kê tất cả các packages
npm ls
npm list

Kiểm tra outdated packages
npm outdated

Chạy các câu lệnh cài đặt trong package.json
npm run script-cmd-name
Một số câu lệnh có sẵn mà NPM tự hiểu
npm start
npm test

Liệt kê tất cả các cấu hình cho NPM
npm config ls -lTiếp tục cập nhật ...