Cấu hình giao diện đẹp cho PowerShell Core trên Windows Terminal

Cài đặt Windows Terminal từ Windows Store
https://www.microsoft.com/en-us/p/windows-terminal-preview/9n0dx20hk701?cid=msft_web_chart&activetab=pivot:overviewtab

Cài đặt PowerShell Core
https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases

Bật Windows Terminal và chuyển qua PowerShell Core

Cài đặt posh-git và oh-my-posh từ PowerShell

Install-Module posh-git -Scope CurrentUser
Install-Module oh-my-posh -Scope CurrentUser

Cài đặt PSReadline
Install-Module -Name PSReadLine -AllowPrerelease -Scope CurrentUser -Force -SkipPublisherCheck

Cài đặt theme
notepad $PROFILE

Import-Module posh-git
Import-Module oh-my-posh
Set-Theme Paradox

Một số themes phổ biến
Agnoster, Paradox, Avit, Fish

Trường hợp bị lỗi fonts hiển thị

Tải về Powerline Fonts ở đường link dưới đây
https://github.com/powerline/fonts

Mở PowerShell ở chế độ Admin và đi đến đường dẫn thư mực font tải về
Bypass Policy

Set-ExecutionPolicy Bypass

Cài đặt fonts

.\install.ps1

Trả Policy về mặc định
Set-ExecutionPolicy Default

Tải về Delugia Nerd Font và copy vào thư mục Fonts trong máy tính
https://github.com/adam7/delugia-code/releases

Cấu hình lại Windows Terminal
Ctrl + ,

Thêm vào thuộc tính dưới đây ở profile PowerShell Core
"colorScheme" : "One Half Dark",
"fontFace":  "Delugia Nerd Font"
Lưu lại và kiểm tra kết quảNgoài ra còn nhiều thứ hay ho khác có thể thực hiện với Windows Terminal

Kết hợp Windows Terminal với WSL (Ubuntu, Fedora, ...) thì bạn đã có tất cả linux chạy trên Windows.

Tham khảo thêm

https://www.hanselman.com/blog/HowToMakeAPrettyPromptInWindowsTerminalWithPowerlineNerdFontsCascadiaCodeWSLAndOhmyposh.aspx
https://medium.com/@slmeng/how-to-install-powerline-fonts-in-windows-b2eedecace58
https://github.com/powerline/fonts
https://github.com/JanDeDobbeleer/oh-my-posh
https://github.com/microsoft/terminal

Post a Comment

0 Comments