Cấu hình giao diện đẹp cho PowerShell Core trên Windows Terminal

Cài đặt Windows Terminal từ Windows Store
https://www.microsoft.com/en-us/p/windows-terminal-preview/9n0dx20hk701?cid=msft_web_chart&activetab=pivot:overviewtab

Cài đặt Chocolatey

Mở CMD

@"%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -NoProfile -InputFormat None -ExecutionPolicy Bypass -Command " [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"

Cài đặt ConEmu
choco install ConEmu

Cài đặt PowerShell Core
https://github.com/PowerShell/PowerShell/releasesBật Windows Terminal và chuyển qua PowerShell Core

Cài đặt posh-git, oh-my-posh, PSReadline từ PowerShell

Install-Module posh-git -Scope CurrentUser -Force
Install-Module oh-my-posh -Scope CurrentUser -Force
Install-Module -Name PSReadLine  -Scope CurrentUser -Force -SkipPublisherCheck

Trong trường hợp đã cài và muốn cập nhật
Update-Module posh-git -Scope CurrentUser -Force
Update-Module oh-my-posh -Scope CurrentUser -Force
Update-Module -Name PSReadLine  -Scope CurrentUser -Force -SkipPublisherCheck

Cài đặt theme
if (!(Test-Path -Path $PROFILE )) { New-Item -Type File -Path $PROFILE -Force }
notepad $PROFILE

Import-Module posh-git
Import-Module oh-my-posh
Set-Theme Paradox
Clear

Một số themes phổ biến
Robbyrussell
Agnoster
Paradox
Sorin
Darkblood
Avit
Honukai
Fish

Trường hợp bị lỗi fonts hiển thị

Tải về Powerline Fonts ở đường link dưới đây
https://github.com/powerline/fonts

Mở PowerShell ở chế độ Admin và đi đến đường dẫn thư mực font tải về
Bypass Policy

Set-ExecutionPolicy Bypass

Cài đặt fonts

.\install.ps1

Trả Policy về mặc định
Set-ExecutionPolicy Default

Tải về Delugia Nerd Font và copy vào thư mục Fonts trong máy tính
https://github.com/adam7/delugia-code/releases

Cấu hình lại Windows Terminal
Ctrl + ,

Thêm vào thuộc tính dưới đây ở profile PowerShell Core
"colorScheme" : "One Half Dark",
"fontFace":  "Delugia Nerd Font"
Lưu lại và kiểm tra kết quảNgoài ra còn nhiều thứ hay ho khác có thể thực hiện với Windows Terminal

Kết hợp Windows Terminal với WSL (Ubuntu, Fedora, ...) thì bạn đã có tất cả linux chạy trên Windows.

Tham khảo thêm

https://www.hanselman.com/blog/HowToMakeAPrettyPromptInWindowsTerminalWithPowerlineNerdFontsCascadiaCodeWSLAndOhmyposh.aspx
https://medium.com/@slmeng/how-to-install-powerline-fonts-in-windows-b2eedecace58
https://github.com/powerline/fonts
https://github.com/JanDeDobbeleer/oh-my-posh
https://github.com/microsoft/terminal
https://github.com/dahlbyk/posh-git
https://chocolatey.org/docs/installation