Tổng hợp một số lệnh .NET Core CLI

.NET Core command-line interface (CLI) là công cụ đa nền tảng cho phép xây dựng, phát triển, chạy và phát hành các ứng dụng trên nền tảng .NET Core thông quan giao diện dòng lệnh.
.NET Core CLI được cài đặt đi kèm khi bạn tải về và cài đặt .NET Core SDKDưới đây là tổng hợp một số lệnh

Các nhóm lệnh cơ bản

dotnet --version
dotnet --info
dotnet --list-sdks
dotnet --list-runtimes
dotnet help / dotnet -h
dotnet CommandName --help
dotnet --diagnostics / dotnet -d


Nhóm lệnh liên quan đến việc tạo mới

dotnet new
dotnet new console -o ConsoleProjectName
dotnet new webapi -o WebApiProjectName
dotnet new mvc
dotnet new mvc -f netcoreapp3.1

dotnet new sln -o SolutionProjectName
cd SolutionProjectName
dotnet sln add ProjectName
dotnet sln list
dotnet sln remove ProjectName

dotnet new -i TemplateName
dotnet new -i Microsoft.AspNetCore.Components.WebAssembly.Templates::3.2.0-rc1.20223.4

dotnet new classlib
dotnet new classlib -f netcoreapp3.1

Tham khảo các loại templates được hỗ trợ mặc định


Nhóm lệnh liên quan đến quản lý các packages/projects references

dotnet add reference ProjectReferenceName.csproj
dotnet list reference
dotnet remove reference ProjectReferenceName.c­sproj

dotnet add package NugetPackageName
dotnet add package Newton­sof­t.Json
dotnet list package
dotnet remove package NugetPackageName
dotnet remove package Newton­sof­t.Json


Nhóm lệnh liên quan đến quản lý các công cụ

dotnet tool install ToolName
dotnet tool install --global dotnet-ef --version 3.1.3
dotnet tool list
dotnet tool update ToolName
dotnet tool restore ToolName
dotnet tool run
dotnet tool uninstall


Nhóm lệnh liên quan đến Entity Framework Core

dotnet ef migrations add MigrationName
dotnet ef migrations list
dotnet ef migrations remove
dotnet ef migrations script

dotnet ef database drop
dotnet ef database update

dotnet ef dbcontext list
dotnet ef dbcontext info
dotnet ef dbcontext scaffold


Các nhóm lệnh khác

dotnet watch
dotnet clean
dotnet restore
dotnet build
dotnet run
dotnet publish
dotnet test
dotnet vstest
dotnet pack
dotnet migrate
dotnet store
dotnet nuget delete
dotnet nuget locals
dotnet nuget push
dotnet msbuild
dotnet install script
dotnet dev-certs
dotnet user-secrets
dotnet sql-cache
dotnet fsi


Tham khảo thêm
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/core/tools
https://www.cheatography.com/oba/cheat-sheets/dotnet-cli


Tiếp tục cập nhật ...