Tổng hợp một số công cụ hỗ trợ triển khai hệ thống đăng nhập tập trung một lần (SSO - Single Sign On)

SSO (Single Sign On) là gì?

SSO (Single Sign On) là một cơ chế xác thực yêu cầu người dùng đăng nhập vào chỉ một lần với một tài khoản và mật khẩu để truy cập vào nhiều ứng dụng trong một phiên làm việc (session).


Tổng hợp một số công cụ hoặc thư viện

IdentityServer
https://identityserver.io
https://github.com/IdentityServer

Keycloak
https://www.keycloak.org
https://github.com/keycloak/keycloak

FusionAuth
https://fusionauth.io

Gluu
https://www.gluu.org

ORY Hydra
https://www.ory.sh/hydra
https://github.com/ory/hydra

Dex
https://github.com/dexidp/dex


Azure Active Directory
https://azure.microsoft.com/en-us/services/active-directory

Amazon Cognito
https://aws.amazon.com/vi/cognito
https://aws.amazon.com/vi/single-sign-on

Firebase Authentication
https://firebase.google.com/docs/auth

JumpCloud
https://jumpcloud.com

IBM Cloud Identity
https://www.ibm.com/products/cloud-identity

Auth0
https://auth0.com

JOSSO
http://www.josso.org

Ping Identity
https://www.pingidentity.com

One Login
https://www.onelogin.com/product/sso

Okta
https://www.okta.com/products/single-sign-on

Duo
https://duo.com/product/single-sign-on-sso

Open Identity Platform
https://www.openidentityplatform.org

Aerobase
https://aerobase.io/sso

LemonLDAP::NG
https://lemonldap-ng.org

OpenIAM
https://www.openiam.com

FreeIPA
https://www.freeipa.org

WSO2
https://wso2.com/identity-and-access-management

Central Authentication Service (CAS)
https://www.apereo.org/projects/casTiếp tục cập nhật ...