Tổng hợp các công cụ hỗ trợ khi làm việc với MQTT

MQTT là gì?

MQTT (Message Queue Telemetry Transport) là một giao thức truyền thông điệp theo mô hình publish/subscribe sử dụng băng thông thấp, độ tin cậy cao và có khả năng hoạt động trong điều kiện đường truyền không ổn định, thường được dùng trong các dự án về IoT. Tuy nhiên do tính nhẹ gọn nên nó cũng có thể được dùng làm broker giao tiếp giữa các services với nhau trong mô hình MicroservicesTổng hợp các công cụ hỗ trợ khi làm việc với MQTT


GUI Client Tools

MQTT Explorer

MQTTX

MQTT.fx

MQTTBox

Mqtt Spy

MQTTLens (Chrome Extension)


MQTT Online Testing

Host: broker.hivemq.com
TCP Port: 1883
Websocket Port: 8000


Mosquitto
Host: test.mosquitto.org
TCP Port: 1883
Websocket Port: 8080/8081
SSL Port: 8883/8884 

Eclipse IoT
Host: iot.eclipse.org
TCP Port: 1883
Websocket Port: 8080/8081
SSL Port: 8883/8884 


Broker Server Tools

EMQX

HiveMQ Community Edition

Eclipse Mosquitto

RabbitMQ with MQTT plugin


Programming Languages

C#
MQTTnet (Both Client and Server)

NodeJS
Mosca

Python
HBMQTT


Tham khảo thêmTiếp tục cập nhật ...