Tổng hợp một số công cụ khi làm việc với Redis

 Redis (REmote DIctionary Server) là một Key-Value Database rất phổ biến hiện nay.

Để giao tiếp với Redis server chúng ta có thể sử dụng giao diện dòng lệnh (CLI). Nhưng việc dùng các công cụ hỗ trợ có giao diện được khuyến khích sử dụng giúp việc tương tác được dễ dàng và nhanh chóng hơn

Dưới đây là tổng hợp một số công cụ hỗ trợ giao tiếp với MongoDB

GUI Tools

Another Redis Desktop Manager

https://github.com/qishibo/AnotherRedisDesktopManager


QuickRedis

https://quick123.net

https://github.com/quick123official/quick_redis_blog


RedisStudio

https://github.com/cinience/RedisStudio


RedisInsight

https://redislabs.com/redis-enterprise/redis-insight


Rdbtools

https://rdbtools.com/docs/install/windows


Redis Commander

https://github.com/joeferner/redis-commander


P3X Redis UI

https://github.com/patrikx3/redis-ui


Redsmin

https://www.redsmin.com


RedisClient

https://github.com/caoxinyu/RedisClient


AnotherRedisDesktopManager

https://github.com/qishibo/AnotherRedisDesktopManager


Redis Desktop Manager

https://rdm.dev


TablePlus

https://tableplus.com


Cloud

Redislabs (Gói free 30MB)

https://app.redislabs.com


C# Driver

StackExchange.Redis

https://github.com/StackExchange/StackExchange.Redis

https://www.nuget.org/packages/StackExchange.Redis


ServiceStack.Redis

https://github.com/ServiceStack/ServiceStack.Redis

https://www.nuget.org/packages/ServiceStack.Redis


BeetleX.Redis

https://github.com/IKende/BeetleX.Redis

https://www.nuget.org/packages/BeetleX.Redis


FreeRedis

https://github.com/2881099/FreeRedis

https://www.nuget.org/packages/FreeRedis


CSRedis

https://github.com/2881099/csredis

https://www.nuget.org/packages/CSRedisCore


https://redis.io/clients#c-sharp


Tiếp tục cập nhật ...