Một số ghi chú về Apache Cassandra

 Apache Cassandra là gì?

Apache Cassandra là một NoSQL cơ sở dữ liệu phân tán khá phổ biến đối với các hệ thống lớnCác khái niệm và thành phần

Node : Một máy tính hoặc một máy ảo khởi chạy một Cassandra instance. Các node trong cluster có vai trò như nhau, không có node nào làm node chính

Rack : Nhóm một hoặc nhiều nodes

Data Center : Nhóm một hoặc nhiều Rack

Cluster : Bao gồm một hoặc nhiều Data Center trong đó gồm một hay nhiều nodes kết nối với nhau, Dữ liệu của toàn hệ thống sẽ được tự động phân chia đến các nodes trong cluster

Gossip Protocol : Giao thức truyền thông giữa các nodes

Memtable và SSTable : Không gian bộ nhớ và không gian đĩa. 

Khi write dữ liệu thì đầu tiên sẽ lưu trên memtable. Sau khi dữ liệu trên memtable full thì khi đó sẽ thực hiện ghi toàn bộ dữ liệu trên memtable xuống SSTable. 

Khi read dữ liệu thì đầu tiên sẽ tìm trong memtable trước. Nếu không có thì lại tìm xuống SSTable để lấy. 

Khi xoá dữ liệu thì thực tế dữ liệu không được xoá, mà nó được gán một cờ gọi là tombstone. Sau một khoảng thời gian nào đó các dữ liệu này sẽ được scan và xoá.

Row : Tập hợp các columns đã được sắp xếp. Có thể coi Row là đơn vị dữ liệu cơ bản và nhỏ nhất trong Cassandra. Nó có 3 thành phần: Row Key , Column Key và Column Value

Column Family : Là tập hợp một hoặc nhiều Rows có cấu trúc giống nhau , tương đương với khái niệm table trong RDBMS. Column Family sẽ được sắp xếp theo key

Keyspace : Một tập hợp các Column Families. Tương đương với khái niệm Schema trong RDBMS
Cài đặt

Cài đặt JDK

https://filehippo.com/download_java_development_kit_64/8-update-181

Environment Variable

JAVA_HOME = C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_181\bin

Cài đặt Cassandra

https://cassandra.apache.org/download

https://www.apache.org/dyn/closer.lua/cassandra/3.11.9/apache-cassandra-3.11.9-bin.tar.gz

cd C:\Program Files\apache-cassandra-3.11.9\bin

Edit JAVA_HOME in cassandra.bat

Cài đặt cqlsh

Python

https://www.python.org/download/releases/2.7

Copy all to C:\Program Files\apache-cassandra-3.11.9\bin

cassandra.bat -f

cqlsh

cqlsh> create keyspace test

cqlsh:test>CREATE TABLE emp(

emp_id int PRIMARY KEY,

emp_name text,

emp_city text,

emp_sal varint,

emp_phone varint

);

cqlsh:test> select * from emp;

https://medium.com/@sushantgautam_930/simple-way-to-install-cassandra-in-windows-10-6497e93989e6

Công cụ quản lý

NodeTool

https://cassandra.apache.org/doc/latest/tools/nodetool/nodetool.html

NoSQL Manager for Cassandra

https://www.mongodbmanager.com/cassandra

TablePlus

https://tableplus.com


Thư viện C#

https://www.nuget.org/packages/CassandraCSharpDriver

https://github.com/datastax/csharp-driver


ORM

https://www.nuget.org/packages/CqlPoco

https://github.com/LukeTillman/cqlpoco


Tham khảo thêm

https://nghethuatcoding.com/2019/05/26/tat-tan-tat-ve-apache-cassandra

https://medium.com/@brunocrt/the-distributed-architecture-behind-cassandra-database-fba8b5cc4785

https://jiankaiwang.gitbooks.io/itsys/content/cassandra/architecture.html


Tiếp tục cập nhật ...