HTTP Status Codes Decision Diagram


Tổng quan2xx/3xx4xx5xxTham khảo thêm 

https://www.loggly.com/blog/http-status-code-diagram

https://www.codetinkerer.com/2015/12/04/choosing-an-http-status-code.html


Tiếp tục cập nhật ...