Tổng hợp các lệnh Linux cơ bản

Việc tương tác với thông qua dòng lệnh là một phần rất quan trọng khi làm việc với LinuxDưới đây tổng hợp các lệnh cơ bản hữu ích khi làm việc với Linux nói chung và Ubuntu nói riêng 


Thông tin hệ thống Linux

uname -a


Hiển thị thông tin phần cứng

lshw


Hiển thị hướng dẫn sử dụng cho lệnh bất kỳ

man command-name

command-name --help


Xóa màn hình terminal

clear

Ctrl + L


Quản lý các packages

apt-get updates

apt-get upgrade

apt-get install package-name

apt-get install package-name -y

apt-get remove package-name


Liệt kê các files, thư mục

ls

ls -la

lsof : Hiển thị danh sách file đang mở bởi các tiến trình nào đó


Chuyển hoặc đi đến thư mục

cd dir-path

cd .

cd ../

cd ~


Hiển thị đường dẫn hiện tại

pwd


Tạo thư mục

mkdir dir-name


Xóa files, thư mục

rm file-name

rm -f file-name

rm -rf dir-name


Hiển thị nội dung file

cat file-name

more file-name

less file-name

head file-name

tail file-name


Tạo mới file

touch file-name

apt-get install vim

vim file-name

echo text-content >> file-name


Tạo symbol link cho file

ln -s file-name link


Copy, di chuyển file

cp file-src-name file-dst-name

cp file-name dir-path-name

cp dir-path-name dir-path-name

mv file-name dir-path-name

mv dir-path-name dir-path-name


Kết nối SSH

ssh user@host

ssh -p port user@host


Nén và giải nén

tar -cvf /file-name.tar /dir-name

tar -cvzf file-name.tar.gz dir-name/

tar -xvf file-name.tar

tar -xzf file-name.tar.gz

apt install zip unzip

zip -r file-name.zip dir-name 

zip -r file-name.zip dir-name dir-name

unzip file-name.zip

unzip file-name.zip -d dir-name


Tiến trình

top

ps -a

kill -9 pid

kill SIGKILL pid

killall [process name]


Phân quyền files, thư mục

chmod octal file-name

chmod 777 -R dir-name

chmod +x file-name

chown user file-name


Tìm kiếm

grep "dotnetcoban" file-name file-name

grep -rnw 'dir-path-name' -e 'dotnetcoban'

locate "*.png"

find . -name *key-word*


Thông tin hệ thống

date

cal

uptime

w : Xem các user đang online trong hệ thống

who

whoami

cat /proc/cpuinfo

cat /proc/meminfo

df

df -BM

df -m

du

du -h

du -sh

du --max-depth=1 -B M |sort -rn : Thông tin thư mục, xếp theo dung lượng

free

free -h

vmstat -s -SM


So sánh hai files

diff file-name file-name


Thông tin mạng

ping host/domain

dig domain : Lấy thông tin DNS

ifconfig

route -n

iptables

traceroute

netstat

netstat -a

netstat -at

netstat -au

netstat -ant

netstat -tnl

netstat -nlpt

netstat -ltpe

netstat -s


Tải file 

wget file-link


Curl

apt-get install curl

curl -head url


Hiển thị số dòng, số từ, số ký tự của file

wc file-name


Mở port

ufw allow port/protocol

ufw allow 2379/tcp

ufw allow 15000-15002/tcp


Cài đặt Time Zone

timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh


System Control

systemctl daemon-reload

systemctl start package-name

systemctl stop package-name

systemctl enable package-name


Tắt máy, Khởi động lại

shutdown

reboot


Hiển thị các biến Environment

env


Hiện đường dẫn của ứng dụng

whereis app


Tiếp tục cập nhật ...

Tham khảo thêm

https://lcdung.top/bang-tra-cuu-lenh-co-ban-unixlinux

https://xuanthulab.net/cac-lenh-linux-co-ban-huu-ich-can-biet.html

https://dev.to/payalsasmal/basic-linux-unix-commands-we-should-know-12f5

https://www.loggly.com/wp-content/uploads/2015/05/Linux-Cheat-Sheet-Sponsored-By-Loggly.pdf

http://gocit.vn/bai-viet/linux-commands-cheat-sheet

https://cheatography.com/davechild/cheat-sheets/linux-command-line