Nguyên lý phân tách interface - Interface segregation principle

Nguyên lý phân tách interface (Interface segregation principle - ISP) là một nguyên lý cơ bản trong thiết kế phần mềm hướng đối tượng. Nó là nguyên lý thứ tư trong bộ nguyên lý SOLIDNội dung nguyên lý
Thay vì dùng 1 interface lớn, ta nên tách thành nhiều interface nhỏ, với nhiều mục đích cụ thể

Để thiết kế một hệ thống linh hoạt, dễ thay đổi, các module của hệ thống nên giao tiếp với nhau thông qua interface. Mỗi module sẽ gọi chức năng của module khác thông qua interface mà không cần quan tâm tới implementation bên dưới.  Như đã nói ở trên, do interface chỉ chứa khai báo rỗng về method, khi một class implement một interface, class đó phải implement toàn bộ các method được khai báo trong interface đó.

Điều này tương đương với việc nếu ta tạo ra 1 interface bự (hơn 100 method chẳng hạn), mỗi class sẽ phải implement toàn bộ 100 method đó, kể những method không bao giờ sử dụng đến. Nếu áp dụng ISP, ta sẽ chia interface này ra thành nhiều interface nhỏ, các class chỉ cần implement những interface có chức năng mà chúng cần, không cần phải implement những chức năng thừa nữa.

Ví dụ minh họa
Đây là nguyên lý dễ hiểu nhất trong SOLID, các bạn chỉ đọc code một chút là hiểu ngay! Giả sử ta muốn viết một chương trình giới thiệu thuộc tính của các loài động vật. Động vật nào cũng có thể ăn, uống, ngủ, ta thiết kế interface IAnimal như sau:


Khi ta muốn thêm 1 số loài động vật mới và tính năng vào, ta phải thêm có thêm method vào trong interface như: bơi lội, bay, săn mồi, … Điều này làm interface phình to ra. Khi một loài động vật kế thừa interface, nó phải implement luôn cả những hàm không dùng đến.
Trong thực tế cũng vậy, khi cần thêm chức năng mới, ta thường thêm method vào interface, làm cho interface ngày càng phình to ra. Khi thêm method vào interface  IAnimal, những class cũ như Dog, Cat đều phải implement những method mới nên mất thời gian. Giải pháp trong tình huống này là tách  interface IAnimal ra thành các interface nhỏ như sau:


Kết luận
Áp dụng nguyên lý ISP sẽ làm hệ thống linh hoạt hơn, đồng thời giảm thiểu code thừa (do phải implement những tính năng không cần thiết)


Tiếp tục cập nhật ...