Tổng hợp các lệnh cơ bản khi làm việc với Docker

Docker là một giải pháp cung cấp giúp chúng ta có thể chạy các ứng dụng một cách bảo mật và cô lập hoàn toàn trong một thùng chứa (Container). Trong thùng chứa này sẽ gồm ứng dụng của chúng ta và tất cả các thành phần phụ thuộc và thư viện giúp chúng ta có thể khởi chạy ứng dụng.
Giả sử bạn làm một dự án về ASP .NET Core bạn sẽ cần .NET Core Runtime để có thể chạy ứng dụng, ngoài ta trong dự án có lưu các thông tin vào database dùng SQL Server, caching dữ liệu dùng Redis, cung cấp chức năng tìm kiếm sử dụng Elasticsearch ..... Khi đó để có thể triển khai và chạy ứng dụng này thì ta sẽ đưa hết tất cả các thành phần này vào cùng trong một thùng chứa (Container) hoàn toàn độc lập với các thùng chứa khác. Khi deploy hệ thống hoặc đưa cho người khác kiểm tra ta chỉ cần bê nguyên cả cái  thùng này cho họ và tiến hành chạy. Mọi thứ cần thiết đã có hết ở bên trong. Đây là ưu điểm lớn nhất của Docker.Mình sẽ có một bài viết khác giới thiệu sơ qua rõ hơn về Docker. Các bạn có thể tham khảo thêm tài liệu cụ thể trên trang chủ của Docker ở đây.

Bài này chỉ tập trung liệt kê các lệnh cơ bản khi làm việc với Docker. Các lệnh sẽ được cập nhật thường xuyên

Kiểm tra phiên bản hiện tại
docker version
docker --version

Liệt kê tất cả các containers
docker ps -a
docker ps -aq

Liệt kê tất cả các images
docker images

Stop tất cả các containers
docker stop $(docker ps -aq)

Xóa tất cả các containers
docker rm $(docker ps -aq)

Restart tất cả các containers
docker restart $(docker ps -aq)

Xóa tất cả images
docker rmi $(docker images -q)

Khởi chạy một container
docker start CONTAINER ID or NAME
docker start d3c4ab668be6
docker start local-rabbitmq


Tạm dừng một container
docker stop CONTAINER ID or NAME
docker stop d3c4ab668be6
docker stop local-rabbitmq

Xóa một container
docker rm CONTAINER ID or NAME

Khởi tạo và chạy container
docker run

Thay đổi tên container
docker rename

Thực thư lệnh trong container
docker exec
docker exec -it {container_name} /bin/bash

Pull một image từ Docker Hub
docker pull image_name
docker pull ubuntu:16.04

Xóa tất cả các containers đã dừng và các images không sử dụng
docker system prune -a

Xóa các containers, images, volumes không sử dụng
docker container prune
docker image prune
docker volume prune


Tham khảo thêm
https://github.com/wsargent/docker-cheat-sheet
https://github.com/Haufe-Lexware/docker-style-guide


Tiếp tục cập nhật ...

Post a Comment

0 Comments