Tổng hợp một số project tham khảo khi xây dựng các ứng dụng theo mô hình Microservices

Dưới đây là tổng hợp một số projects mẫu tham khảo khi xây dựng các ứng dụng theo mô hình Microservices sử dụng phần lớn các công nghệ trên nền tảng .NET của Microsoft.

EShopOnContainersGithub
https://github.com/dotnet-architecture/eShopOnContainers

Dotnetcore-microservices-poc
Github
https://github.com/asc-lab/dotnetcore-microservices-poc


CoolStoreMicroserviceGithub
https://github.com/vietnam-devs/coolstore-microservices

Crm
Github
https://github.com/tungphuong/crm

PaccoGithub
https://github.com/devmentors/Pacco
https://github.com/convey-stack
https://github.com/snatch-dev/Convey

PitStopGithub
https://github.com/EdwinVW/pitstop

SurgingGithub
https://github.com/dotnetcore/surging
https://github.com/dotnetcore/surging/blob/master/README.EN.md

NetCoreMicroservicesSample


Practical-dapr